Документи / Образци документи / Данъчни документи / Формуляри по ЗДДС и ППЗДДС

Формуляри по ЗДДС и ППЗДДС

Заявление за регистрация по ЗДДС

Заявление за дерегистрация по ЗДДС

Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС (чл.61, ал.1 от ППЗДДС)

Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона чл.61, ал.2 от ППЗДДС

Справка за извършено приспадане на ДДС - Приложение 6 към чл.68 ал. 4 от ЗДДС

Опис на стоките и услугите във връзка с правоприемство по чл.10 от ЗДДС (чл.60, ал.5 от ППЗДДС)

Протокол-опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111 от ЗДДС

VIES декларация

Протокол по чл. 117 от ЗДДС

Справка–декларация за ДДС

Удостоверение за регистрация (Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС)

Удостоверение за регистрация (Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС)

Заявление за промяна на електронен адрес на фирма


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com