Документи / Образци документи / Образци за трудови и осигурителни документи

Образци за трудови и осигурителни документи

Уведомление по чл.62, ал.4 от КТ

Уведомление по чл.123 от КТ

Приложение 1 към чл.3 ал. 3 и 4 ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО

Приложение 2 към чл. 4 - ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни

Приложение 3 към чл. 5 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО

Приложение 4 към чл. 5 ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение заотглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО

Приложение 5 към чл. 6 ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО

Приложение 6 към чл. 7 ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО

Приложение 7 към чл. 8 Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Приложение 8 към чл. 11 ал. 1 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

Приложение 9 към чл. 11 ал. 1 ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от Наредбата

Приложение 11 към чл. 12 ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

Приложение 12 към чл. 14 ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване

Приложение 13 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни

Приложение 14 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни


Одиторски услуги

  • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит за банки или други кредитори;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
  • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
Всички права запазени Фисконсулт ООД. Ползването на информация от страницата е възможно само с поставянето на линк.
уеб дизайн и хостинг evhod.com